Projekt pn. Wzrost innowacyjności KBH Akord Metale Kolorowe Spółka z o.o. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

 

Cele projektu:

Projekt ma na celu stworzenie nowych wzorów przystanków komunikacji miejskiej wyposażonych
w autonomiczny fotowoltaiczny system zasilania.

Projekt obejmuje zakup usługi wzorniczej, która spełni potrzebę Wnioskodawcy związaną
z możliwością wprowadzenia na rynek innowacji produktowej – autonomiczne przystanki komunikacji miejskiej

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie usługi składającej się z dwóch elementów:

- projekt wzorniczy,

- projekt inżynierski.

 

Planowane efekty:

Rezultat projektu przyczyni się do wdrożenia innowacji produktowej. Autonomiczny przystanek komunikacji miejskiej. Dzięki wykorzystaniu wzorów przemysłowych pozyskanych w wyniku zakupu usługi wzorniczej będzie się wyróżniał estetyką, ergonomią oraz autonomicznością energetyczną.

 

Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia portfolio Spółki o nowy produkt. W efekcie nastąpi wzrost przychodów i zysków, co będzie miało pozytywny wpływ na dokonywanie dalszych działań inwestycyjnych.

 

Wartość projektu:   95 940,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  90% wydatków kwalifikowanych, tj. 70 200,00 zł